โครงการ IS

แบบฟอร์มโครงการ IS

ใบงานที่  ……..
เรื่อง  “โครงการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study

ชื่อกลุ่ม อินทนิล                                       ชั้น ม.4/6
สมาชิก 1. น.ส. กิรณา ลี้ชัยมงคล เลขที่ 22
              2. น.ส. วิชญาพร บุญยิ้ม  เลขที่ 34
             3. น.ส. อิษญนันทน์ วงศ์เชียงศรี เลขที่ 39
1..ขั้นวางแผนการจัดทำโครงการ
เรื่อง  กว่าจะเป็นโรงสี ?
ผู้ร่วมโครงการ  (บุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่ม)
1.นายสมศักดิ์ ลี้ชัยมงคล (ผู้ให้ข้อมูล)                                      
ที่ปรึกษาโครงการ  ครูอัจฉรา  สุขขีมนต์   
หลักการและเหตุผล     (ทำไมจึงสนใจทำเรื่องนี้)          
 ต้องการทราบว่าการทำธุรกิจโรงสีมีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร  
วัตถุประสงค์โครงการ (ทำเพื่ออะไร)
ต้องการเผยแพร่ ข้อมูลของการทำธุรกิจโรงสี              
ประเด็นปัญหา (คำถามที่ต้องการรู้)  1
 อยากทราบกระบวนการทำงานภายในโรงสี

เป้าหมาย /  สถานที่ดำเนินโครงการ (ทำที่ไหน)  
โรงสีง่วนเซ่งล้ง 135/1 ม.7 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ระยะเวลา (ทำเมื่อใด)
27 สิงหาคม 2555 
งบประมาณ 
200 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร)
สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจได้
แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( ทำอย่างไร)
1. กำหนดหัวข้อที่จะศึกษา
2. ลงพื้นที่จริง สัมภาษณ์ ถ่ายรูป
3. นำเสนอ
การประเมินผล
รวบรวมข้อมูลมาเรียบเรียง เผยแพร่และนำเสนอแก่ผู้ที่สนใจ
2.ขั้นลงมือปฏิบัติ
บันทึกผลการปฏิบัติ
 (สิ่งที่ได้ค้นพบ)
ค้นพบกรรมวิธีต่างๆในโรงสี
เอกสารอ้างอิง
เอื้อเฟื้อข้อมูลโดยนายสมศักดิ์ ลี้ชียมงคล